Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti MIRAL wheels s.r.o.

 

 1. Súkromné objednávky:
Objednávky je možné realizovať cez internetový obchod (nákupný košík), emailom alebo telefonicky. Stav objednávky je možné overovať e-mailom uvedením čísla objednávky.


  2. Firemné objednávky
V prípade, že má byť daňový doklad vystavený na firmu, musí byť objednávka vykonaná cez internetový obchod (nákupný košík) alebo mailom. Firemná objednávka musí obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu, IČO, DIČ (u plátcov DPH tiež IČ DPH) a meno objednávajúceho.


  3. Termín dodania tovaru
Pokiaľ je tovar na našom sklade, resp. na sklade príslušného importéra, je doba dodania obvykle 1-2 pracovné dni. Pokiaľ je tovar na sklade výrobcu, resp. tovar nie je vyrobený, bude predpokladaná dodacia doba oznámená zákazníkovi individuálne. Spoločnosť MIRAL wheels s.r.o. si vzhľadom na vyťaženosť logistiky jednotlivých výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania nie sú záväzné, podliehajú potvrdeniu a majú iba informatívny charakter.


  4. Záloha na neštandardné objednávky a kompletizované kolesá
Pri objednávke neštandardného tovaru (zriedkavé rozmery, rozteče, príp. modely), resp. tovaru, vyrábaného alebo upravovaného na zákazku, rovnako ako pri objednávkach kompletizovaných kolies (disk+pneu) je zákazníkovi vystavená zálohová faktúra na minimálne 30% a maximálne 100% z hodnoty objednávaného tovaru (po posúdení miery rizikovosti). Pri odstúpení zákazníka od zmluvy je táto záloha nevratná.


  5. Objednávky neúplných sád (1-3 ks diskov)

Ceny, uvedené v internetovom obchode, platia pre nákup úplných sád diskov (4ks). V prípade objednávky 1-3 ks diskov sa cena stanoví individuálne podľa našich možností, obchodných podmienok dodávateľa a súvisiacich nákladov (t.j. bez ohľadu na oficiálnu cenu za 1 ks, ktorá sa vygeneruje pri objednávke v e-shope). U takýchto objednávok je spravidla nutná platba vopred.

 6. Doprava

Disky zasielame spravidla kuriérnou službou. Tovar sa doručuje v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00. O zaslaní tovaru Vás budeme vopred informovať. Presný čas doručenia Vám garantovať nevieme, závisí totiž od trasovania jázd kuriérmi.

Sady diskov/kolies (4ks) zasielame kuriérom ZDARMA.

Doprava jednotlivých diskov, prípadne tovaru v celkovej sume do 199€ je spoplatnená sumou 9,90€.

 

 7. Platba za tovar

Voliteľné spôsoby úhrady za tovar sú: a) dobierka, b) platba vopred – prevodom na účet resp. vkladom hotovosti na účet (platba v hotovosti nie je možná).


  8. Technické parametre dodávaného tovaru
Objednaný tovar dodávame s takými technickými parametrami, aké uviedol odberateľ v objednávke. Na základe požiadavky odberateľa poskytujeme odborné poradenstvo o vhodnosti týchto parametrov pre uvedený typ vozidla. Vhodnosť parametrov posudzujeme podľa typu vozidla, pričom vychádzame z informácií, ktoré nám odberateľ sám poskytne a ktorých hodnovernosť nemáme možnosť overiť. Z toho dôvodu nemôže byť nevhodnosť parametrov dôvodom reklamácie. Pri poradenstve vychádzame z aplikačných katalógov, ktoré nám poskytujú výrobcovia kolies. Všetky odporúčania sa týkajú neupravených sériových automobilov s továrenskou výbavou. Prípadné dodatočné úpravy na aute je nutné napísať do poznámky pri kúpe kolies.
Odberateľ je pred nazutím pneumatík povinný skontrolovať správnosť technických parametrov dodaných diskov (rozmer, rozteč, ET) a preveriť (resp. nechať preveriť) ich vhodnosť pre montáž na motorové vozidlo, a to nasadením na náboj a vyskúšaním, či je možné kolesom voľne otáčať (pri dotiahnutých skrutkách/maticiach), prípadne či iná technická okolnosť nebráni ich bezproblémovému používaniu.
Disky sú náchylné k deformácii v dôsledku nárazu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 40 a nižšie už vyžadujú opatrnú jazdu. Najmä nerovnosti, výtlky, diery v asfalte môžu spôsobiť deformáciu disku bez toho, že by sa jednalo o výrobnú vadu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 35 a nižšie doporučujeme používať výhradne na kvalitných cestách bez nerovností.


  9. Prevzatie tovaru
Zákazník si vo vlastnom záujme musí tovar pri preberaní riadne skontrolovať (neporušenosť obalu, kompletnosť zásielky, technické parametre), obzvlášť pri doručení kuriérom. Akékoľvek poškodenie obalu alebo chýbajúce súčasti zásielky je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý s ním spíše škodový protokol (týka sa nedostatkov, zistiteľných bez otvorenia zásielky). Na neskoršie reklamácie množstva a špecifikácie dodaného tovaru, ako aj evidentného poškodenia zásielky, nebude bez existujúceho škodového protokolu braný zreteľ. Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne zabalené a skontrolované.

Bezprostredne po prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať kompletnosť tovaru (disky, krytky, montážne príslušenstvo) a jeho bezchybnosť a v prípade nezrovnalostí musí bezodkladne tieto nedostatky reklamovať u dodávateľa.


  10. Záruka 24 mesiacov
Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov od dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými pohromami alebo vyššou mocou.


  11. Reklamácie
Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne na našu adresu (Opletalova 70/A, 841 07 Bratislava), poslať poštou alebo prepravnou službou (neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku ). Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe. Z reklamovaných diskov je potrebné odstrániť všetky súčasti, ktoré neboli zakúpené u nás. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar.

Spoločnosť MIRAL wheels s.r.o. nemôže hradiť zákazníkovi poplatky z pneuservisu ani iné poplatky vzniknuté pri manipulácii s tovarom.

Dbajte na doručenie reklamovaného tovaru v čistom stave s odstránenými všetkými súčasťami, ktoré neboli zakúpené u nás.

 12. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a riziko kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Pre formulár pre odstúpenie od zmluvy kliknite na tento odkaz: odstupenie-od-zmluvy

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma/podnikateľ, sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.  13. Zobrazovanie tovaru

Fotografie, prezentujúce disky, predávané v internetovom obchode, sú len ilustračné a neodrážajú presne vzhľad disku v špecifickom rozmere a so špecifickými parametrami, ktorý sa môže mierne odlišovať v závislosti na nich (napr.: tvarový rozdiel medzi diskami malého a veľkého priemeru, medzi diskami 4-dierovými a 5-dierovými, apod.). Rovnako tak skutočný odtieň farby sa môže mierne odlišovať od fotografie. Tieto odlišnosti nemôžu byť predmetom reklamácie.

 14. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 15. Ochrana dát
Prevádzkovateľ stránky www.miral.sk firma MIRAL wheels s.r.o. prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky údaje osobnej povahy, ktoré získa od zákazníkov nedá k nahliadnutiu tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoje potreby.


  16. Záverečné ustanovenia
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.

 

Obchodné podmienky sú vydané firmou MIRAL wheels s.r.o.